41 123
發新話題
打印

唐朝宮殿 - 大明宫

唐朝宮殿 - 大明宫

很久沒有發貼了
現在跟大家分享經多年搜集得來關於大明宫的精華!

關於唐式宮殿的圖像(日本京都平安神宫), 可參考以下的post
http://www.hanchinese.net/forum/viewthread.php?tid=1027

P.S. 會繼續更新

[ 本帖最後由 亙中 於 2008-9-28 11:07 PM 編輯 ]

TOP

介紹

大明宮始建於貞觀八年(634年),是唐長安城的三座主要宮殿中規模最大的一座,稱為「東內」。自唐高宗起,唐朝的帝王們大都在這裡居住和處理朝政,作為國家的統治中心,歷時達二百余年。唐朝末期,整座宮殿毀於戰火,其遺址位於今陝西省西安市城區的北郊。1961年,大明宮遺址被中華人民共和國國務院公布為第一批全國重點文物保護單位之一。

歷史沿革

大明宮是唐長安城三座主要宮殿中規模最大的一座,始建於貞觀八年(634年),原為唐太宗為其父李淵修建的夏宮永安宮。貞觀九年(635年)李淵去世後,改稱為大明宮,又稱「東內」。唐高宗繼位後,認為原來居住的太極宮過於潮濕,便於龍朔二年(662年)對大明宮進行了大規模擴建,更名為蓬萊宮,併入住其中。咸亨元年(670年)宮殿再次改名為含元宮,神龍元年(705年)複名大明宮。

自唐高宗開始,大明宮成為國家的統治中心,歷時達234年。整座宮殿的規模宏大,建築雄偉,王維詩句「九天閶闔開宮殿,萬國衣冠拜冕旒」(《和賈舍人早朝大明宮》)描繪了當時的盛景。唐朝末年朱泚和黃巢先後據此稱帝。唐僖宗時,大明宮屢遭兵火,最終於乾寧三年(896年)被燒毀。數年後,因為戰備的原因,宮殿的遺跡也都被拆除,此後便成為一片廢墟。

宮城

大明宮選址在唐長安城宮城東北側的龍首塬上,利用天然地勢修築宮殿,形成一座相對獨立的城堡。宮城的南部呈長方形,北部呈南寬北窄的梯形。城牆東西寬 1.5公里,南北長2.5公里,周長7.6公里,面積約3.2平方公里。城牆南段與長安城的北牆東段相重合,其北另有三道平行的東西向宮牆,把宮殿分為三個區域。所有牆體均以夯土板築,底寬10.5米左右,城角、城門處包磚並向外加寬,上築城樓、角樓等。

宮城共有九座城門,南面正中為丹鳳門,東西分別為望仙門和建福門;北面正中為玄武門,東西分別為銀漢門和青霄門;東面為左銀台門;西面南北分別為右銀台門和九仙門。除正門丹鳳門有三個門道外,其餘各門均為一個門道。在宮城的東西北三面築有與城牆平行的夾城,在北面正中設重玄門,正對著玄武門。宮城外的東西兩側分別駐有禁軍,北門夾城內設立了禁軍的指揮機關——「北衙」。

整個宮域可分為前朝和內庭兩部分,前朝以朝會為主,內庭以居住和宴遊為主。大明宮的正門丹鳳門以南,有寬176米的丹鳳門大街,以北是含元殿、宣政殿、紫宸殿、蓬萊殿、含涼殿、玄武殿等組成的南北中軸線,宮內的其他建築,也大都沿著這條軸線分佈。在軸線的東西兩側,還各有一條縱街,是在三道橫向宮牆上開邊門貫通形成的。

前朝

含元殿是大明宮的正殿,位於丹鳳門以北約600米處、龍首塬的南沿,是舉行重大慶典和朝會之所,俗稱「外朝」。主殿面闊八間,進深四間,每間寬5.3米。實測殿基高於平地15.6米,東西長75.9米,南北長41.3米,四周有寬5米的副階。在主殿的東南和西南方向分別有翔鸞閣和棲鳳閣,各以曲尺形廊廡與主殿相連,整組建築呈「凹」字形。主殿前是一條長78米、以階梯和斜坡相間的龍尾道,分為中間的御道和兩側的邊道,表面鋪設花磚。在龍尾道的前方還有一座宮門,可能是牌坊式建築,其左右各有橫貫東西的隔牆。含元殿建造時充分利用了龍首塬的高地,威嚴壯觀,視野開闊,可俯瞰整座長安城,詩句「千官望長安,萬國拜含元」就形容了它當時的巍峨氣勢。

含元殿正北約300米處是宣政殿,為皇帝臨朝聽政之所,稱為「中朝」。殿基東西長70米,南北寬40多米。殿前左右分別有中書省、門下省和弘文館、史館、御史台館等官署。在殿前130米處,有三門並列的宣政門,左右是橫貫式的宮牆,牆、殿之間形成較大的院庭。

紫宸殿位於宣政殿以北95米處,稱為「內朝」,群臣在這裡朝見皇帝,稱為「入閣」。含元、宣政、紫宸組成的外朝、中朝、內朝格局多為後世的宮殿所效仿,北京紫禁城的太和、中和、保和三殿便是這種格局的體現。

內庭

大明宮的北部為園林區,建築布局疏朗,形式多樣。紫宸殿以北約200米處即為龍首塬的北沿,其下有太液池,又名蓬萊池,面積約16000平方米。水池的形狀接近橢圓形,在池內偏東處有一土丘,高5米多,稱作蓬萊山。池的沿岸建有迴廊,附近還有多座亭台樓閣和殿宇廳堂。

麟德殿位於大明宮的西北部,是宮內規模最大的別殿,建於高宗麟德年間,是皇帝舉行宴會、觀看樂舞和接見外國使節的場所。殿基用夯土砌築,四壁鋪磚,實測南北長130米,東西寬80余米。高台上原有前中後毗連的三座大殿,分上下兩層。東西側分別有對稱的郁儀樓和結鄰樓以飛廊與主殿上層連通,樓前有亭,全都建在夯土高台上。整個麟德殿的總建築面積達12300平方米,周圍有迴廊環繞,目前已在遺址的基礎上複原了其平面布局。

唐朝的統治者崇尚道教,認老子為祖先,因此在大明宮內也有三清殿、大角觀、玄元皇帝廟等道教建築。三清殿位於宮城的東北隅,殿基面積達4000平方米,台上是樓閣式建築。此外,清思殿、大福殿等遺址也是重要的考古發掘對象。

Source: wikipedia
http://zh.wikipedia.org/w/index. ... AE%AB&variant=zh-tw

[ 本帖最後由 亙中 於 2008-9-28 10:20 PM 編輯 ]

TOP

大明宫復原圖

[ 本帖最後由 亙中 於 2009-1-25 09:51 AM 編輯 ]

附件

20056242360439.jpg (26.48 KB)

2008-9-28 10:29 PM

20056242360439.jpg

20056242360440.jpg (33.7 KB)

2008-9-28 10:29 PM

20056242360440.jpg

pp1.jpg (28.52 KB)

2008-9-28 10:44 PM

pp1.jpg

200822012561060426.jpg (50.36 KB)

2008-9-28 10:44 PM

200822012561060426.jpg

20080209_43d316ea368092ca4ab9gmTIDtVnyTcN.jpg (51.15 KB)

2008-9-28 10:44 PM

20080209_43d316ea368092ca4ab9gmTIDtVnyTcN.jpg

001.jpg (142.9 KB)

2008-9-28 10:44 PM

001.jpg

200551817405954.jpg (43.32 KB)

2008-9-28 10:44 PM

200551817405954.jpg

200551817453223.jpg (48.48 KB)

2008-9-28 10:44 PM

200551817453223.jpg

唐長安城大明宮含元殿外觀立面複原圖.jpg (19.13 KB)

2008-9-28 10:46 PM

唐長安城大明宮含元殿外觀立面複原圖.jpg

2005518174655451.jpg (28.83 KB)

2008-9-28 10:46 PM

2005518174655451.jpg

2005624231621686.jpg (23.5 KB)

2008-9-28 10:46 PM

2005624231621686.jpg

復原平面圖.jpg (50.43 KB)

2008-9-28 10:46 PM

復原平面圖.jpg

2005518173910906.jpg (59.45 KB)

2009-1-25 09:51 AM

2005518173910906.jpg

TOP

大明宫模型

附件

20056242343458.jpg (30.99 KB)

2008-9-28 10:48 PM

20056242343458.jpg

20061062331883371.jpg (158 KB)

2008-9-28 10:48 PM

20061062331883371.jpg

2005122720143941872.jpg (35.47 KB)

2008-9-28 10:48 PM

2005122720143941872.jpg

2008419179353213.jpg (16.25 KB)

2008-9-28 10:48 PM

2008419179353213.jpg

TOP

大明宫電腦3D復原圖

[ 本帖最後由 亙中 於 2009-1-25 10:39 AM 編輯 ]

附件

7E58Ivhi.jpg (499.92 KB)

2008-9-28 11:31 PM

7E58Ivhi.jpg

WDi9xaPd.jpg (761.67 KB)

2008-9-28 11:31 PM

WDi9xaPd.jpg

2007111516122710477.jpg (219.07 KB)

2008-9-28 11:31 PM

2007111516122710477.jpg

200811713135267942.jpg (40.45 KB)

2008-9-28 11:37 PM

200811713135267942.jpg

200811723262269676.jpg (36.81 KB)

2008-9-28 11:37 PM

200811723262269676.jpg

20084191772243172.jpg (44.13 KB)

2009-1-25 09:54 AM

20084191772243172.jpg

20081025_33f2e1f316f54eccd063voB6SKeVBPaM.jpg.thumb.jpg (132.33 KB)

2009-1-25 09:56 AM

20081025_33f2e1f316f54eccd063voB6SKeVBPaM.jpg.thumb.jpg

20081025_97c1af7bab47d499d023kwLGj4oHUoId.jpg.thumb.jpg (180.87 KB)

2009-1-25 10:00 AM

20081025_97c1af7bab47d499d023kwLGj4oHUoId.jpg.thumb.jpg

20081025_ae693c2d8055a512223fu0xERCZ9iObU.jpg.thumb.jpg (128.18 KB)

2009-1-25 10:01 AM

20081025_ae693c2d8055a512223fu0xERCZ9iObU.jpg.thumb.jpg

20081025_847793a45d452b435d6cKzJHshq8iJ3b.jpg.thumb.jpg (85.72 KB)

2009-1-25 10:01 AM

20081025_847793a45d452b435d6cKzJHshq8iJ3b.jpg.thumb.jpg

U211P60DT20050607160801.jpg (20.2 KB)

2009-1-25 10:01 AM

U211P60DT20050607160801.jpg

200562423104547.jpg (39.52 KB)

2009-1-25 10:01 AM

200562423104547.jpg

TOP

大明宮遺址

[ 本帖最後由 亙中 於 2008-9-28 11:46 PM 編輯 ]

附件

200512272092049262.jpg (49.63 KB)

2008-9-28 10:53 PM

200512272092049262.jpg

200711611562172969.jpg (29.4 KB)

2008-9-28 10:53 PM

200711611562172969.jpg

20067219211880670.jpg (23.99 KB)

2008-9-28 10:54 PM

大明宫太液池

20067219211880670.jpg

20061623482880968.jpg (183.64 KB)

2008-9-28 11:42 PM

20061623482880968.jpg

20062917534678522.jpg (76.73 KB)

2008-9-28 11:42 PM

20062917534678522.jpg

三清殿遺址(典型的道教高台式建築).jpg (44.07 KB)

2008-9-28 11:42 PM

三清殿遺址(典型的道教高台式建築).jpg

大殿殿基背後(西北向).jpg (97.03 KB)

2008-9-28 11:42 PM

大殿殿基背後(西北向).jpg

中穿堂遺迹及石柱礎.jpg (130.46 KB)

2008-9-28 11:42 PM

中穿堂遺迹及石柱礎.jpg

丹風門門檻遺迹.jpg (67.34 KB)

2008-9-28 11:42 PM

丹風門門檻遺迹.jpg

丹鳳門門道遺迹.jpg (72.43 KB)

2008-9-28 11:42 PM

丹鳳門門道遺迹.jpg

麟德殿遺址.jpg (91.46 KB)

2008-9-28 11:42 PM

麟德殿遺址.jpg

石欄.jpg (124.55 KB)

2008-9-28 11:42 PM

石欄.jpg

遺址上面(可以看到殿外的禦道工程正在實施中).jpg (111.03 KB)

2008-9-28 11:42 PM

遺址上面(可以看到殿外的禦道工程正在實施中).jpg

含元殿遺址正面.jpg (55.45 KB)

2008-9-28 11:42 PM

含元殿遺址正面.jpg

TOP

CCTV 視頻 (推薦!)

簡介: 一座充滿浪漫和傳奇色彩的宮殿,一個極盡奢華的藝術王朝,揭開曆史的面紗,再現唐朝的盛世繁華,重溫大明宮的絕世風姿。

盛唐氣象:尋找大明宮(上)
http://space.tv.cctv.com/act/vid ... IDE1206686229397697

盛唐氣象:尋找大明宮(下)
http://space.tv.cctv.com/act/vid ... IDE1206925399986357

(截圖在下)

[ 本帖最後由 亙中 於 2009-1-25 10:42 AM 編輯 ]

附件

200731521374783111.jpg (28.06 KB)

2009-1-25 10:40 AM

200731521374783111.jpg

200731521374788394.jpg (22.77 KB)

2009-1-25 10:40 AM

200731521374788394.jpg

200731521374790569.jpg (25 KB)

2009-1-25 10:40 AM

200731521374790569.jpg

200731521391625991.jpg (31.59 KB)

2009-1-25 10:40 AM

200731521391625991.jpg

200731521391692469.jpg (33.12 KB)

2009-1-25 10:40 AM

200731521391692469.jpg

200731521391696167.jpg (30.52 KB)

2009-1-25 10:40 AM

200731521391696167.jpg

TOP

大明宮規劃方案

大明宮遺址區保護改造規劃面積爲19.14平方公裏,北至環園中路—太華北路—北二環,南至環城北路—華清西路,西至未央路—紅廟坡路—星火路,東至東二環北延伸段—東二環路。其中,大明宮國家遺址公園3.2平方公裏,周邊改造區域 12.74平方公裏,北二環以外集中安置區3.2平方公裏。

禦道在每張圖裏是大明宮最南部分的那個突出的小長方形,而僅這個小長方形的面積就是400*630

史載,大明宮含元殿禦道青石墁鋪、花磚精篆。它穿過大明宮正南的丹鳳門,跨過碧波蕩漾的龍首渠,直接通向大唐王朝權力中樞--含元殿。

大明宮含元殿禦道保護及周邊環境改造工程將總共占地358畝,禦道東西寬400米,南北長630米。昔日禦道兩側的金吾仗院、東西朝堂,將被仿唐建築、旅遊服務設施所替

大明宮國家遺址公園官網
http://www.dmgyz.com/

[ 本帖最後由 亙中 於 2008-9-29 12:21 AM 編輯 ]

附件

yk531,20071015212539094.jpg (155.92 KB)

2008-9-29 12:13 AM

競標結果+規劃圖 1

yk531,20071015212539094.jpg

yk531,20071015212545621.jpg (154.72 KB)

2008-9-29 12:16 AM

競標結果+規劃圖 2

yk531,20071015212545621.jpg

yk531,20071015212548056.jpg (99.75 KB)

2008-9-29 12:16 AM

競標結果+規劃圖 3

yk531,20071015212548056.jpg

yk531,20071015212551250.jpg (127.19 KB)

2008-9-29 12:16 AM

競標結果+規劃圖 4

yk531,20071015212551250.jpg

yk531,20071015212609982.jpg (112.93 KB)

2008-9-29 12:16 AM

競標結果+規劃圖 5

yk531,20071015212609982.jpg

禦道的設計圖.jpg (583.55 KB)

2008-9-29 12:21 AM

禦道的設計圖.jpg

TOP

大明宫太液池

唐大明宮(位于西安市東北部)是唐長安城中最大的一處皇宮,是唐太宗李世民爲其父李淵營建的消暑“夏宮”,曾一度爲唐王朝的政治中心。王後妃起居遊憩的場所)的中心地區,是大唐王朝最重要的皇家園林。

記者昨日獲悉,經中國國務院特許和國家文物局批准,中國社科院考古研究所和日本奈良文化財研究所2001年共同組成中日聯合考古隊,開始對太液池進行大規模考古發掘,目前已取得重大收獲。

大明宮太液池的由來


傳說東海裏有個不見底的“歸墟”,大江大海的水都流到那裏,那裏有蓬萊、方丈、瀛洲三座仙山,山上有神仙往來居住。秦始皇和漢武帝都曾派人入海尋找仙人,未果。漢武帝想念不已,便想出一個辦法。他派人在長安建章宮的北面挖一個大池,叫太液池。池上堆土爲山,高二十余丈,造出蓬萊、方丈、瀛洲三座仙山。

如是,曆代相傳:鑿大池比作大海,堆三座土山比作仙山。唐大明宮太液池便是一例,建于唐太宗貞觀八年(西元634年),毀于唐末。史書記載,大明宮太液池環池有遊廊400間,從池北至玄武門,有多處殿堂樓閣。1957年,中國社會科學院(原中國科學院)考古研究所西安唐城隊曾對太液池進行考古鑽探,初步了解了太液池遺址的範圍等情況,但未進行正式發掘。

三座“仙山”發現兩個


目前,考古工作者在太液池發掘面積15000余平方米,基本弄清了太液池的基本結構、布局,發現了大量豐富多樣的建築遺迹和園林設施。太液池有東池和西池兩部分,西池爲主池。據了解,太液池中的三座仙山目前已有兩座確定了具體位置,一座爲蓬萊,另一座名字不詳。蓬萊位于太液池西池的中部,是太液池的主島。

考古工作者對其南岸進行了發掘,發現了一些水池和亭類建築遺迹,在島的南邊,還分布有2組立石組成的景石群,第一次向世人揭示了蓬萊原是座園林式的風景島嶼。最令人興奮的一組建築遺迹位于太液池北岸發掘區。考古工作者在這裏清理出一條寬溝以及溝中保存較爲完整的一組建築遺迹。寬溝的平面呈V字形,折口向北,折角約135度。溝長近70米,寬13米,深1.3米。建築遺迹位于溝底,主要保存有16排的圓形柱洞,每排柱洞又由兩行平行的柱洞組成。這些成排的柱洞組成了10余個建築空間,使整體呈均衡對稱的雙翼式。

在溝底的生土面上,可見明顯的淺灰色薄層淤泥,顯然溝底曾進過池水,專家表示:溝中建築原爲水上建築。這種專門挖溝,然後在溝中進行建築的方式還比較特殊。在溝底,還發現了欄杆石等七八種青石質的建築構件,此外還有不少花紋磚、方磚、蓮花紋的瓦當等。專家推測,這組水上建築肯定十分排場。

首次發現唐代錢幣砝碼

太液池出土文物種類也較多,計有磚瓦、石制品、陶瓷器、鐵器、銅器、錢幣及其他等七大類。在出土的磚瓦中,多見帶銘文的長磚、方磚、板瓦、筒瓦。銘文內容涉及工匠姓名、紀年或月份、窯名,如“匠趙吉”、“使窯”等。陶瓷器中則有制作精美的三彩注壺、三彩盆、三彩枕以及帶“官”字款的碗底等。考古工作者還首次發現了一枚圓形的唐代錢幣砝碼(用來稱錢幣的重量)。砝碼制作精美,當面正中飾一蓮花,環花有三朵祥雲,其發現是研究唐代錢幣重要的第一手資料。

此外,太液池還發掘出土了一些數量較多、大小不一的蚌殼和螺殼類水生動物及打水用的汲水器等。專家表示,此次大規模發掘不但對我國古代園林特別是皇家園林考古學的研究具有重要意義,而且爲開展中國、日本中世紀時期皇家園林的比較研究提供了豐富的第一手資料,因爲日本中世紀時期的皇家園林基本是唐代皇家園林的“複制版”。 

通訊員 何歲利 本報記者秦子

[ 本帖最後由 亙中 於 2008-9-28 11:50 PM 編輯 ]

TOP

西安斥巨資重建皇城為紫禁城十七倍大

港媒:西安斥巨資重建皇城為紫禁城十七倍大 (2005-06-27 21:00:02)

被稱為千年古都 的陝西省會西安市,為重塑歷史古都風貌,大力發展旅 遊業,推動「皇城復興」計劃,準備投資五百億人民幣 ,用三十年重塑老城區,面積為北京紫禁城的十七倍。

蘋果日報報導,大陸多個沿海城市近年先後進行大 規模舊城改造工程,並建設新城區,如上海浦東新區、廣州珠江新城等。這股風潮近期有向內陸蔓延趨勢,規模一個比一個驚人。西安的「皇城復興計劃」,主要涉及西安老城區五分之四土地及唐朝大明宮區域,當中包括唐皇城和宮城。報導說,老城區將恢復唐朝風貌,保留明、清和民國的部份建築,限制有損老城風貌的高層建築,當中旅遊觀光功能將會加強,行政、交通、居住功能則會移至新城區。

根據市政府的規劃,新城位於市郊滻河、灞河、渭河之間,面積為一百二十九平方公裡,建成後可容納九十萬人。西安市政府官員指出,西安要復興皇城,目的在於重振西安市的唐朝皇城盛世,重塑西安歷史古都風貌。報導指出,老城區改建在即,市委、市政府決定遷出老城區,騰出更多空地發展旅遊業。城區的四十五萬人口中,至少有二十萬將搬往新城。專家指出,西安皇城復興計劃的最大困難在於人口遷移。

從周朝開始,西安曾為十三個朝代的首都,原稱長安,是世界第一個百萬人口都市,與希臘雅典、義大利羅馬、埃及開羅,並稱為四大文明古都。西安古皇城的規模驚人,可分為三大區域,包括唐皇城、宮城及唐大明宮,分布在西安市老城區及東北面,總面積約為十二點九一平方公裡,是北京紫禁城總面積的十七倍。

TOP

西安:大明宮遺址公園將在2010年建成開放

新華社西安10月21日專電(記者許祖華、丁靜)西安市最近決定大明宮遺址保護改造項目正式啓動。按照計劃,大明宮遺址保護改造項目的核心部分--大明宮遺址公園將于2010年建成並向市民開放。

據介紹,大明宮遺址區保護改造規劃總面積爲19.14平方公裏,發展定位是以大明宮遺址保護改造和展示盛唐文化爲特色,建設集文化、旅遊、商貿、居住、休閑服務爲一體的,具有國際水准的城市新區。在空間形態上形成“一心兩翼三圈六區”的基本格局:以大明宮國家遺址公園爲中心;以火車站北廣場爲軸心,沿隴海線形成東西兩大城市改造板塊;形成未央路、太華路、北二環三個商業圈;規劃建設文化旅遊區、商貿服務區、商務核心區、改造示範區、中央居住區、集中安置區等6個功能區。

TOP

龍尾道

閣兩邊有被稱爲“龍尾道”的坡道可上殿。龍尾道坡長階高,進大殿均要由朝堂經坡道登上三層大台,這條登殿之道,往往成爲年邁大臣朝見的畏途。唐宣宗大中十二年(西元858年)的元日朝會,宣宗在含元殿上尊號爲“聖敬文思和武光孝皇帝”,年過八十的柳公權,登上龍尾道後,氣喘籲籲,力已委頓,誤聽尊號爲“光武和孝”,結果被禦史彈劾,罰了一個季度的俸祿。“雙阙龍相對,千官雁一行”,白居易生動地描繪了含元殿文武百官上朝時列隊行進在龍尾道上的情景。

含元殿有兩種複原形式

這是見得最多也是最早的版本,龍尾道長達70米,非常雄偉,以下是專著的介紹

含元殿是大明宮的正殿,殿基高于坡下15米,面闊11間,進深4間,殿外四周有寬約5米的“玉階”三級,殿前有長達70余米的龍尾道至殿階。殿前方左右分峙翔鸾、棲鳳二閣,殿閣之間有回廊相連,成“凹”形,是周漢以來“阙”制的發展,且影響了曆代宮阙直至明紫禁城的午門。含元殿在“凹”形平面上組合大殿高閣,相互呼應,輪廓起伏,體量巨大,氣勢偉麗,開朗而輝煌,極富精神震懾力。古時有人形容它的氣魄“如日之生”、“如在霄漢”,不愧爲大唐建築傑出的代表。含元殿662年開始營建,翌年建成,以後的200多年間一直被使用,是舉行國家儀式、大典之處,所謂“千官望長安,萬國拜含元”、“九天阊阖開宮殿,萬國衣冠拜冕旒”,就是描寫含元殿大朝會的盛況。遺憾的是,如此壯麗的宮殿,于886年毀于戰火。

含元殿建成後修繕不斷,按照年代分可分爲早晚兩期。從高宗朝初建一直到高宗朝鹹亨年間這八年時間爲早期,鹹亨年間以後爲晚期。早晚兩期的最大區別就在龍尾道(日語稱'龍尾壇')上。早期的龍尾道爲東西兩條直接伸出,繼承了上古時代的兩階制(含元殿的主殿也應是兩階制的,有正門但無正階),早期殿前大台壁和兩條龍尾道是就著生土層直接削成的,外面包砌面磚。唐代長安多雨水,龍尾道屢屢塌陷、屢屢重修。到了鹹亨年間,含元殿台壁和龍尾道徹底崩毀。于是在原台壁前面修建了堅實的磚石擋土牆進行加固,內填夯土。並平毀了前面兩條生土龍尾道,轉而在翔鸾閣和棲鳳閣下面修建夯土龍尾道,沿閣盤旋而上,遠望有如龍形。

下面是著名建築學家楊鴻勳先生在《唐長安大明宮含元殿複原再論》一文中對龍尾道形制的探討。

1959年第一期發掘《簡報》所記正南龍尾道誤作三條,1995年第二期發掘已查明爲二條,這是早期情況。在文獻中至今未見關于殿階正南方的早期龍尾道的記載,更不知何時改爲兩側盤上。不過可以根據文獻綜合遺址試作推測:

隋朝的觀德殿是供皇帝居高臨下檢閱騎射的殿堂,所以殿前的大廣場上不應有伸長的龍尾道的設置。又,唐初太宗利用隋觀德殿改造爲「永安宮」,是想作爲其父李淵的寢宮,不是朝廷正殿,也無需漫長龍尾道的排場。高宗時期此地作爲新朝宮而重新建設,這次是以朝廷前殿的規模,進行大拆大改的。一年後建成正殿,改「大明宮」爲「蓬萊宮」(這同時也是正殿的名稱),殿正南龍尾道,應即這次建造的。八年之後,即鹹亨元年(670年),將正殿更名爲「含元殿」,推測這一次不是無緣無故地更改殿名,而應是較大的修繕工程之後,爲面目一新的正殿更名的。

就原生土做成的東、西兩條龍尾道十分簡陋,每逢大雨,這種未曾夯築的濕陷性黃土天然結構很容易坍塌,遺迹表明正是多次維修。估計使用時間不會太長,很可能是常壞常修,將就了八年之後,在一次龍尾道和一層大台壁的大塌方事故之後,終于決定修改龍尾道的。也就是說,廢除正南龍尾道而改爲在兩閣下盤上的時間,約是鹹亨元年。以遺迹、遺物爲對象的考古學,正是彌補以文獻爲對象的曆史學之不足,才應運而生的。在含元殿複原研究中,正是遺迹代替文獻說明了問題。又過了三十五年,廢除「蓬萊宮」名稱,恢複「大明宮」稱號,正殿依然叫「含元殿」不變,晚期龍尾道遺迹與文獻相符,成書于唐玄宗時的《兩京新記》關于含元殿龍尾道的描述就是這樣的。這證明了修改龍尾道是在玄宗時《兩京新記》成書之前。《兩京新記》早已散佚不全,《雍錄》轉記《新記》說:「含元殿左右有砌道盤上,謂之‘龍尾道’」,已明確是在左、右」,而且是「盤上」。

五代人賈黃中《談錄》說:「含元殿前龍尾道,自平地凡诘曲七轉,由丹鳳門北望,宛如龍尾下垂于地,兩垠欄悉以青石爲之,至今石柱猶有存者」。康骈《劇談錄》說:「含元殿左右棲鳳、翔鸾二閣(勳按:二閣名稱顛倒);龍尾道出于閣前。」這進一步說明了是從兩閣前開始盤上的。王仁裕記龍尾道是「階兩面龍尾道各六、七十步方達第一級;皆花磚,微有虧損。」龍尾道遺迹8米寬,凡斜坡鋪蓮花磚,休息版鋪素面方磚。按文獻到達頂層大台共七折,複原坡道自閣下開始上到二層台作六折,連同上三層台的石踏道共計七折,從第一坡一直上到三台頂,可以符合「六、七十步」的距離。

被認爲是效法唐長安宮殿的日本平城京「第一次大極殿」(即早期大極殿),其遺址揭示回廊環繞的南北長的廣庭北部約三分之一是高起的大台基——被稱作「龍尾壇」,按日語「壇」爲「基壇」,也就是「台基」的意思。特別值得注意的是「龍尾壇」的東、西兩側恰恰有著類似大明宮含元殿龍尾道的坡道(圖9)。從「第一次大極殿」的平面形制不難看出,它是先學習長安太極宮廊庑環繞的基本格局,連殿名也是照樣引用的(中國古文「大」、「太」同字,都讀“dai");進而又學大明宮新的宮廷前殿含元殿,設高台、以兩側龍尾道上殿的形制。它反過來,恰可證明我們關于兩側龍尾道遺迹
的辨認是正確無誤的。

[ 本帖最後由 亙中 於 2008-9-29 12:43 AM 編輯 ]

TOP

西安砸500億復興皇城

計畫搬遷20萬居民到新城區 古城重現「文官下轎,武官下馬」盛唐風貌

【中新社北京電】十三朝古都西安為大力發展旅遊業,實施皇城復興計畫,耗資人民幣五百億元重塑盛唐風貌。

「三十到五十年內西安一定會實現古城復興。到時候『文官下轎,武官下馬』將會重現。」西安市副市長喬徵這樣對記者描述50年後的西安風貌,「祗不過不是下轎下馬,而是一張進城門票可以一天在城內任意乘坐電瓶車到達任何想去的地方。」

據第一財經日報報導,西安老城區人口將由45萬降到25萬以下,至少20萬人口要遷移,不少居民深感無奈。當局將在市郊興建佔地129平方公裏的新城,可容納90萬人。

據喬徵指出,西安現在正在朝著建成「具有歷史文化特色的國際性現代化城市」而努力。西安已經向國務院申請報批地下軌道建設計畫,以解決西安因保留古城牆等原因造成的交通擁堵情況。同時市政府也準備遷出城外,切實減少城內交通壓力,爭取在50年內逐步將西安的行政、商業、貿易中心遷出古城。

國家文物局局長單霽翔高度評價了西安市「祗做減法、不做加法」的政策。「現在城市『千城一面』的情況非常突出,而具有文化遺產特徵的城市則少之又少。西安和羅馬都是古代文明的搖籃,而兩座城市卻走了不同的發展道路,根本原因是在舊城基礎上建新城還是保護舊城另建新區上選擇了不同的發展方向。」

他認為,「跳出舊城,建設新區」是城市發展的較好出路,作為文物古跡遺址保護,「永遠不言敗,永遠不說晚」。

單霽翔以洛陽的河洛廣場比別的市民廣場更具有吸引力為例,鼓勵西安把古蹟遺址保護工程與城市規劃結合起來。「通過我們的努力,使市民認識到遺址保護不是保護髒亂、落後,而是納入城市的總體規劃,使文化遺產地成為城市最美好的地方,成為居民最嚮往的地方。」

據瞭解,2003年以來國家非常重視大遺址保護,財政部每年增撥2.5億元作為大遺址保護專項基金,用於文物保護的專項費用比過去增加一倍。國家文物局也為西安的大遺址環境整治提供了四千萬元的資金支持。

西安專門制訂了《西安歷史文化名城保護規劃》作為西安城市總體規劃的重要補充,市政府專列的文物保護經費由原來的每年95萬元增加到現在的115萬元。

目前西安正在對周、秦、漢、唐四大遺址周邊環境進行重點整治,大明宮含元殿保護工程已經竣工,僅遺址周邊的垃圾清運工程就花費了八百多萬元。

TOP

修復大明宮 花大錢不手軟

預計投入15億元 復原麟德殿、含元殿、三清殿

【本報北京訊】修復大明宮遺址作為「十一五」規劃的重點項目,預計資金投入為13億至15億元,資金主要是用於大量徵地,因為目前這些地面全部屬於當地百姓,需要進行事後補償及妥善安置。「關於大明宮遺址的復原規劃,已經得到陝西省政府以及國家文物局的批准。」西安市文物局局長鄭育林告訴第一財經日報。

報導指出,大明宮遺址位於西安市自強東路以北、玄武路以南範圍內,修復計畫將重點發掘麟德殿、含元殿、三清殿等殿堂遺址和重玄門、玄武門等宮門遺址。

大明宮遺址保存比較完整,埋藏豐富,是唐代建築研究的珍貴實物資料。1961年被國務院首批公布為全國重點文物保護單位。

大明宮是唐長安城三大宮室中規模最大的一處,唐朝皇帝大多在這裡朝寢,為唐王朝兩百餘年間的統治中心。

鄭育林表示:「大明宮規模宏大,宮區佔地面積約為3.6平方公裏,宮城總長8724米,建成後佔地規模、歷史地位及欣賞價值與圓明園相當。目前正在修復大明宮含元殿、麟德殿遺址。僅大明宮含元殿殿前禦道的修復西安市政府已經一次性投入兩億元資金。」

禦道工程修復後將重現大唐皇家禦道的恢弘氣勢,其中間將建造寬兩百米、石材鋪砌的禦道,禦道兩邊各留一百米將建造與歷史風格相協調的傳統建築。同時,還將對含元殿以北和麟德殿周邊共兩百多畝的地區進行環境治理。

報導說,說到資金來源問題,鄭育林表示,因為是「十一五」規劃的重點項目,所以這筆資金肯定是要投入,可能由國家文物局和陝西省、西安市政府共同分擔,具體的出資比例目前無法確定。是否允許社會資金加入,是正在探討的問題,因為,並沒有明確規定文物保護資金須由政府承擔。

報導指出,關於投資回報的問題,鄭育林坦言,文物的保護,很難講何時能夠收回投資,它的意義主要體現在四個方面:實現了大遺址的保護、城市綠地同時得到建設、居民生活環境得到改善,並且成為旅遊觀光點,並增加了收入。

TOP

大明宮第一座正殿

大明宮第一座正殿
含元殿遺址保護 10年功成

【本報香港訊】香港文匯報報導,「登上大明宮含元殿遺址,體驗君臨天下的感受,可以想像當時皇帝接受群臣朝賀的情景,含元殿的基址比北京故宮太和殿還要大,充分體現了盛唐風範,也是中國最強盛時期的歷史見證!」 中國國家文物局童明康副局長日前在含元殿遺址保護工程竣工儀式上說。

在工程竣工儀式上,當與會代表踏著青磚走上含元殿遺址台基時,一曲唐朝民間古樂《滿園春》舒緩響起,聆聽著千年後首次回歸「聖殿」的「盛唐遺音」,所有代表仿佛又回到了盛極一時的大唐王朝。 

據悉,聯合國教科文組織北京辦事處代表青島泰之在竣工儀式上說,通過國際合作的形式搶救保護大明宮含元殿,反映了國際社會保護人類文化遺產的決心和信心。此次由中日兩國專家歷時10年攜手完成的含元殿遺址保護工程,不僅對兩國文化的交流具有重要意義,也為今後共同探索亞洲地區文化遺產保護提供經驗。

據報導,中國、聯合國教科文組織、日本三方於1995年簽署協定,決定利用聯合國教科文組織保護世界文化遺產日本信託基金會提供的235萬美元保護含元殿。 當時,產保證工程實施,西安市政府提供了760萬元人民幣配套資金。

日本政府也提供了2.8億日圓無償文化援助專案。今年西安市政府又決定投資兩億元人民幣,恢復大明宮御道。這意味著不久的將來,含元殿遺址前將會出現一條兩百米寬、六百多米長的御道,大明宮的基本格局已經浮現。

唐皇帝曾在此晤日學生 資料顯示,含元殿是唐長安大明宮前朝第一座正殿,唐高宗龍朔三年(663年)建成,僖宗光啟二年(886年)毀廢,歷220餘年,是唐長安的標誌建築。按照唐朝制度,每年元旦,皇帝都要在此舉行大朝會活動,外國和周邊民族政權都派使節前來朝覲,是唐長安的一處重要的國際交流場所。 青島泰之說,在中國歷史上,唐朝是一個開放的時期,相容並蓄,與其鄰國進行廣泛的文化交流。大明宮在這樣的交流中起到了至關重要的作用。

據悉,唐朝皇帝曾經多次在含元殿接見包括來華學習先進文化的留學生在內的日本遣唐使團。這些留學生在回國後均對日本的發展產生了巨大的影響。

TOP

專家:大明宮世界獨一無二是中華民族精神聖殿

【來源:西安晚報 】【發布時間:2008-4-14】

中國社會科學院考古所研究員安家瑤,長期負責唐長安城大明宮遺址的考古發掘工作。她對唐代政令中樞所在的大明宮有著深入的了解,對這一寶貴曆史文化遺産布滿了敬重和熱愛。在大明宮國家遺址公園概念設計方案國際競賽評審會期間,安家瑤接受了本報記者采訪。


大明宮在全世界獨一無二


“唐代是中國曆史上最爲繁榮昌盛和包容開放的時期,唐長安城曾是世界文化的中心,而大明宮則是中心的核心。”安家瑤說,從發掘的各個遺址及出土的文物來看,大明宮規模宏大、建築壯麗,它不但是唐代盛世風采的集中表現,也代表了唐代建築藝術的最高水平,是研究唐代社會、政治、經濟、文化的珍貴實物資料。大明宮不僅僅是一組宮殿建築群,它也是東方文明中最爲夢幻的記憶。“大明宮是盛唐的象征,是那一段輝煌曆史的文化符號,在全世界獨一無二。日本、韓國等國家的一些有代表性的宮殿建築無不效仿于大明宮。保護大明宮就是保護中華文明的精神聖殿。”


曆史的機遇不可坐失


安家瑤說,遺址的保護是當前最重要的大事。安家瑤回憶起上世紀八十年代,國家文物局專家組組長黃景略極具眼光的提議——政府出資幾十萬元購買了大明宮地帶的100畝土地,這才有條件形成麟德殿的包砌複原工程,給後來的保護行動打下了重要基礎。這一舉措使聯合國教科文組織含元殿保護複原工程得以實施,再後才有打通殿前禦道的設想和行動,打通禦道後才有發掘丹鳳門的機會。後來又誕生了轟動性的《2006·盛典西安》大型文化活動,喚起了民衆的遺址保護意識。最後有了現在的大明宮遺址公園建設和周邊環境改造工程。從曆史觀點看,這是很有開創性的難得的一次機遇、一次拯救大明宮的大好時機。


開拓東方遺址保護之路


安家瑤談到,大明宮遺址公園建設必須要以遺址爲主、保護爲第一,首先要保證其完整性,完成拆遷、形成綠地,起到城市綠肺作用;其次通過考古逐步進行展示。只要不傷及遺址本體和地下遺迹,可以嘗試一些可逆性建築作品等手段。現有的含元殿、麟德殿遺址複原工程,再加上丹鳳門遺址做一些可視性的標識——以可逆性材料做與唐代相似的宮門等等,短期內可以形成令人體驗到盛唐曆史的遺産保護成果。大明宮國家遺址公園的建設,正是爲探索適合中國黃土遺址保護展示的新手段,開拓一條東方遺址保護的路子。


西安大明宮遺址保護改造工程是對曆史、對城市和百姓負責的行動,對反映西安輝煌的曆史,對于發掘文化價值、提升西安城市的價值都有很大的作用。安家瑤對此布滿希望:“在尊重曆史、尊重遺址本體、尊重城市需求的理念指導下,將古遺址保護與生態景觀建設充分融合,營造出既符合遺址特質和藝術審美,又適合市民遊憩、生活的生態環境遺址公園,使之成爲改善人居環境、建設城市新區的國際典範。”

TOP

余秋雨、陳忠實等文化名人談大明宮

【來源:大明宮資料 】【發布時間:2008-3-11】

大明宮含元殿遺址上,去年10月舉辦《人文奧運·盛典西安》大型文化活動時複原的基座,靜靜地留在那裏。

9月24日,著名學者余秋雨踏上這塊土地。

“非常震撼、非常震撼。”余秋雨似乎在跟隨行人員交流,又似乎是在喃喃自語。

此後第三天,余秋雨受聘爲大明宮國家遺址公園保護改造項目的文化顧問。

事實上,受到震撼的不僅僅是余秋雨,此前,包括陳忠實、張藝謀、賈平凹在內的中國文化名人,都曾在這裏與大明宮進行過一次次零距離的對話,穿越了相隔千年的時空。

大明宮的三大文化定位

“在公元7—9世紀,世界文明的制高點就在這裏。”

“這裏曾經見證過中華文明與其他文明交融的最高可能性。”

“這裏曾經踩踏過中國文明最快樂的腳步。”

這是余秋雨對大明宮文化定位的深刻理解。

“當時,長安人口就有100萬,而羅馬只有5萬,是世界上最爲繁華和鼎盛的地方。當時的長安,也是世界各國文明相互交流的一塊寶地,而大明宮則是這一交流的一個縮影,是絲綢之路的起點。”余秋雨說。

圍繞著這三個定位,余秋雨對大明宮遺址區改造保護形態,也提出了自己的意見和建議。

他認爲,大明宮遺址的開發和建設,應該尊重其現有原貌,這樣才能喚醒當代人對曆史,對大明宮的尊敬和感歎。“目前對大明宮含元殿基座的恢複已經到了臨界點,不能再在遺址上進行更多的恢複性建築,而且,搭建的建築應該使用唐代的材料和工藝,並具備可拆卸性。

“城樓已凋,花草永勝。”他認爲,在現有遺址上,應該體現自然生態,通過花草來反映曆史的痕迹。此外,余秋雨認爲可以在遺址周邊區域建設模擬建築,以體現其遊覽性和學術性,如可以用現代先進技術複原含元殿,展現春夏秋冬、白天黑夜不同時間的含元殿,同時建設可拆卸的便道通向遺址,兩者相互呼應。

余秋雨還建議在遺址外圍,讓世界各國的頂級設計師根據具體的限高、材質等規定,來設計一個建築,描述他們“心中的長安”,從而體現大唐文化的包容。

大明宮是盛唐的文化標簽

“盛唐氣象是一個社會、一個民族、一個國家全面興盛的氣象,盛唐雖然足迹已遠,但大明宮遺址區的改造保護,將是另一個緯度的文化複興。”當代著名作家陳忠實如此表述。

陳忠實說,二十多年前,我就走訪過大明宮遺址,即便是在那樣的一座只是把石柱清理出來的廢墟上,唐長安城是那個王朝象征性的圖騰,而大明宮就是盛唐的一枚文化標簽,“我覺得,完全可以把大明宮作爲盛唐、作爲西安的一種象征來推出,來體現。”

在陳忠實看來,大明宮的意義不只局限于西安或陝西,它所蘊含的濃郁的文化意味,所折射的密集的曆史文化信息,所散發的那種精神氣象,早已成爲我們民族某種程度上共通、共有、共享的財富。

“記得當年剛定居西安,我在西安北郊住過,大明宮的含元殿舊址離那裏不遠,當時真是有一種衰草離離,非常衰飒的感覺。”對于大明宮這幾年的變化,以及即將全面啓動的保護改造,著名作家賈平凹也頗有感觸,“大明宮是唐長安的符號,那是我們民族最輝煌的一段時光。惟一能在曆史長廊中與大唐盛世遙遙相望的,就是當今盛世。其實也是在考問我們:國家又到了一個盛世,作爲盛唐故地的西安人,今天有什麽責任?應該做些什麽?大明宮的改造保護,應該算是一個西安、陝西以及國家對此的一個回答。”

從大明宮走向世界

事實上,大明宮也是中國在文化層面走向世界的一個“國際化跳板”。

去年10月擔綱《人文奧運·盛典西安》名譽總導演的張藝謀對此有著深刻的理解,當時,張藝謀談及在大明宮遺址上舉辦這一文化活動的意義時表示:“西安大明宮曆史遺址本身就具有很大的文化意義,在大明宮遺址上舉行如此大規模的演出活動,是一次有益的創舉,容易讓人産生無限的聯想,由此帶來的意義更是值得期待。

談及大明宮遺址所展現盛唐文化,張藝謀說:“盛唐很吸引我,當年所達到的經濟和文化的高度讓人歎爲觀止。唐朝應該是美麗的,從服裝 、建築、禮儀、生活起居等各個方面都有相當高度。在文明高度方面,盛唐幾乎三百年沒有戰爭,人民安定、開放、民主,都非常了不起,如果我們能重返那個年代,那將是什麽樣的生活啊。雖然我們都無法親曆那個時代,對那個時代的了解也不是很夠,但可以想見的是,那個時代一定很了不起。中國這個民族在世界上的位置,當年是最重要的。因此,盛唐是一本厚重的書,通過大明宮的改造保護去讀解過去那個很輝煌的一頁,這是件很愉悅的事情。這也是對曆史的關照,對現代的關照,對自我的關照,也預示著中華文明將再一次發揚。從大明宮開始,中華文明會再次崛起,成爲世界的驕傲。”

在這些文化名人的眼中,大明宮是中華文明與世界文明對話的最高平台。

日前,中國首個國家級文化産業示範區——西安曲江新區全面負責組織實施大明宮遺址區的保護改造工程,意味著大明宮將重新煥發新生。

中國這塊曆史文脈傳承已久的熱土,一直有著文化複興的沖動,以大明宮爲起點,這一內生的沖動,終于尋找了一個合適的引爆點和突破口。

TOP

復原圖 (建築系教授王才强)

附件

4vp3m84.jpg (110.45 KB)

2008-9-29 01:33 AM

4vp3m84.jpg

5y89rpi.jpg (115.78 KB)

2008-9-29 01:33 AM

5y89rpi.jpg

44sqa1e.jpg (107.34 KB)

2008-9-29 01:33 AM

44sqa1e.jpg

623vkm9.jpg (122.33 KB)

2008-9-29 01:33 AM

623vkm9.jpg

4lifzv5.jpg (124.26 KB)

2008-9-29 01:33 AM

4lifzv5.jpg

TOP

資料好詳細! 加精

希望大明宮起出黎係跟番哂唐式咁起.. 唔好淨係得個殼建築方法又用現代...
有到唔明.. 大明宮唔係比紫禁城大三倍ja 咩? 何來整出黎比紫禁城大十七倍..

TOP

我諗佢係計成個計劃。

最緊要跟足黎做,吾好整D低質出黎. . .如果吾係真係慘不忍睹。

TOP

 41 123
發新話題